LEGAL NOTES (DISCLAIMER)

Deze website van Kastol VOF; nu verder Kastol te noemen, dient uitsluitend informatiedoeleinden. Kastol besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. Kastol behoudt zich te allen tijde het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging.

Deze website van Kastol behelst generlei aanbod van Kastol aan de gebruiker of derden tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook noch een uitnodiging aan de gebruiker of derde tot doen van een aanbod aan Kastol tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook. Noch door het inloggen op deze website van Kastol noch door het anderszins gebruikmaken van deze website van Kastol ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met Kastol.

Kastol aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens. Kastol aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Kastol of anderszins gebruikmaakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

De website van Kastol is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Kastol. Het inloggen op deze website en het overigens gebruikmaken van deze website alsmede ieder handelen en nalaten van Kastol in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.

Het KvK-nummer van Kastol is: 50555987